logobanner2

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

De website www.voergezond.nl ook wel www.hayster.nl genoemd is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan kan Voergezond hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.
Het is niet toegestaan om pagina’s, tekst, grafische afbeeldingen of andere onderdelen van deze website, in originele- of gewijzigde vorm, naar een andere website te kopiëren of op een andere manier aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voergezond.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
• Voergezond, www.voergezond.nl, www.hayster.nl, Hayster, Hayster Healthy Herbs, gevestigd te 7054 BS te Westendorp, hierna genoemd Voergezond.
• Website: de website www.voergezond.nl en www.hayster.nl
• Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Voergezond.
• Artikel: product(en) of dienst(en) door Voergezond te koop aangeboden op haar website.
• Klant: iedere wederpartij van Voergezond die op welke manier dan ook producten en/of diensten van Voergezond wenst af te nemen en aan wie Voergezond deze producten en/of diensten tegen een vergoeding ter beschikking wenst te stellen.
• Schriftelijk: per e-mail of per brief.
• Persoonsgegevens: de door de Klant verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon of firma herleidbaar zijn, waaronder naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Voergezond. Algemene voorwaarden van de Klant of van een derde worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Voordat de Klant de gekochte Voergezond Artikelen gebruikt, dient de Klant eerst de informatie op de verpakking en website aandachtig door te lezen.
3. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden door het mondeling dan wel schriftelijke accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling bij Voergezond.
4. Voergezond kan bij schriftelijke overeenkomst van bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Indien bepalingen botsen, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Voergezond zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij uit de aard of inhoud van de aanbieding een andere termijn blijkt. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Voergezond mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud en binden Voergezond niet.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie door Voergezond van de schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling van de Klant.
3. Voergezond is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt Voergezond dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de Klant mede.
4. Voergezond en de Klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van Voergezond dient als uitgangspunt van bewijs van de door de Klant aan Voergezond verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Voergezond verrichtte leveringen.

Artikel 4. Prijzen
1. De prijs voor een Artikel wordt vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele andere heffingen, tenzij anders is vermeld op de website.
2. Voergezond behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een Artikel eenzijdig te wijzigen. De Klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.
2. Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vóór verzending worden voldaan op de door Voergezond in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta. De datum van bestelling is gelijk aan de factuurdatum. Bij afhalen is het mogelijk contant te betalen indien men gepast kan betalen.
3. Pas wanneer betaald is zal de order worden behandeld en toegezonden.
4. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings-/bestel voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Voergezond.
5. In uitzonderingsgevallen kan een betaling op rekening worden afgesproken. Facturen dienen dan binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald. Deze afspraak dient apart afgesproken te worden en schriftelijk bevestigd.
6. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder ingebrekestelling in verzuim.
7. Bij niet-tijdige betaling is de Klant vanaf de dag waarop de betaling aan Voergezond uiterlijk diende plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een wettelijke rente verschuldigd. Indien betaling pas plaatsvindt nadat Voergezond de Klant heeft aangemaand, is de Klant tevens een bedrag van € 150,00 aan administratiekosten verschuldigd. Indien Voergezond haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-, door de Klant verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van Voergezond om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen.
8. Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9. Ingeval van niet-tijdige betaling is Voergezond bevoegd (verdere) levering van een Artikel op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
10. Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de Klant aanwezig blijkt te zijn dan wel door een andere reden het niet kan worden geïncasseerd, is Voergezond gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffende financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de Klant doorberekend.
11. De wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst niet met enige vordering op Voergezond verrekenen.
12. Voergezond behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

Artikel 6. Levering
1. De levertijd kan per artikel verschillen. Na ontvangst van de bestelling ontvangt de Klant een indicatie van de levertermijn van het bestelde artikel als dit langer dan 1 week bedraagt. Deze levertermijn is slechts een indicatie en kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding of aansprakelijkheid.
2. De door Voergezond opgegeven levertijden gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief.
3. De goederen reizen met DPD of een andere vervoerder voor rekening en risico van de klant. Doordat Voergezond haar leveringen uitbesteedt aan DPD of een andere vervoerder kan Voergezond niet verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door de klant bestelde producten.
4. Zodra het Artikel op het afleveradres aan de Klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het Artikel over op de Klant.
5. Indien men pallets geleverd wil krijgen dient men ervoor te zorgen dat het afleveradres bereikbaar is voor een vrachtwagen en een kooiaap. De chauffeur zal lossen op een plek die bereikbaar is; hij
zal geen goederen van de pallet af pakken.
6. Indien er bij een palletzending niemand aanwezig is voor de in ontvangst name van de goederen en de chauffeur deze goederen daarom ook niet kan lossen, worden de goederen weer meegenomen en een volgende werkdag opnieuw aangeboden. De extra kosten die hieruit voortvloeien (2 x bezorgkosten) zijn voor rekening van de klant.
7. Voergezond kan de levering van haar producten verzorgen in de gehele Europese Unie. Indien de Klant een levering wil buiten de Europese Unie dient de Klant zelf zorg te dragen voor transport en inklaring
bij de douane. Alle kosten die daaruit ontstaan zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 7. Retourneren
1. De Klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het Artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Voergezond daarvan binnen 2 dagen na de vaststelling daarvan gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.
2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft de Klant het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering, in de originele verpakking, ongebruikt, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd aan Voergezond te retourneren. De Klant dient een kopie van de factuur bij te voegen en via email aan Voergezond kenbaar te maken dat men een product wil retourneren en van de koop wil afzien. Is het product gebruikt of is de verpakking door gebruik beschadigd dan wordt het retour wel geaccepteerd maar eventuele schade aan verpakking of product zal in rekening worden gebracht. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de Klant.
4. Van het retourrecht zijn uitgesloten bijzondere aanbiedingen buiten deze website om (b.v. beurzen), voor in opdracht vervaardigde artikelen c.q. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant, artikelen die specifiek op een persoon, bedrijf of organisatie zijn toegesneden of voor artikelen die voor een speciale prijs zijn verkocht (b.v. aanbiedingen); alle producten die op bestelling worden gemaakt en een beperkte houdbaarheid hebben, zoals onze voeders, supplementen, ruwvoeders, zalven en oliën.
5. Voergezond accepteert geen retourzendingen zonder dat de Klant Voergezond eerst hierover heeft bericht en Voergezond de Klant schriftelijk of via email de acceptatie heeft bevestigd.
6. Rembours zonder voorgaand overleg, niet voldoende en ongefrankeerde pakketten, worden geweigerd.
7. Indien de artikelen ongebruikt en tijdig worden geretourneerd, dan stort Voergezond het aankoopbedrag binnen uiterlijk 30 (dertig) dagen retour op de bankrekening van de Klant.
8. Wanneer de afgeleverde artikelen niet binnen 14 (veertien) kalenderdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als door de Klant zonder enig bezwaar geaccepteerd en kunnen dan niet meer geretourneerd worden, ongeacht de staat van het product.
9. Retourzendingen van artikelen is voor rekening en risico van de Klant. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8. Annulering van een order
1. De voeders, supplementen, snoepjes, meststoffen, houtkorrels, ruwvoer en graszaden worden op afroep geproduceerd en kunnen daarom niet zomaar zonder kosten geannuleerd worden.
2. Indien men een bestelling plaatst via de website van Voergezond krijgt men per email een orderbevestiging. Zolang men nog geen factuur heeft ontvangen kan de order kosteloos geannuleerd worden.
3. Via email krijgt men de factuur toegestuurd; hiermee wordt o.a. de planning opgestart. Indien men na het ontvangen van de factuur de order wil annuleren zijn daar kosten aan verbonden á 15% van het totale orderbedrag.
4. De productie wordt gestart nadat de factuur betaald is; annulering van de order is dan niet meer mogelijk. Het betaalde bedrag inclusief verzendkosten kan dan ook niet meer worden teruggestort.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor elk door Voergezond geleverd Artikel geldt louter de garantie die een producent van het Artikel verstrekt.
2. De aansprakelijkheid van Voergezond voor schade bij de Klant is beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de betreffende levering waarover klachten bestaan.
3. Iedere aansprakelijkheid van Voergezond voor schade bij de Klant of een derde als gevolg van foutieve opslag of het onjuiste gebruik en/of toepassing van het geleverde is uitgesloten.
4. Voergezond geeft advies in gebruik van de producten en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop het advies wordt uitgevoerd door de Klant.
5. Voergezond is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende zaken.
6. Wanneer Voergezond in haar advies de Klant met het product doorverwijst naar derden, is zij nooit aansprakelijk voor het handelen en de wijze van praktijkvoering van deze derden. Dit is te allen tijde de verantwoording van de klant zelf of de derde partij.
7. Reclames ter zake van een door Voergezond geleverde Artikel zijn slechts van waarde mits Voergezond binnen 48 (achtenveertig) uur na het ontstaan van de klacht op de hoogte is gebracht en de Klant dient binnen 24 (vierentwintig) uur na melding van de klacht Voergezond de mogelijkheid te geven het Artikel en de klacht te onderzoeken.
8. Voergezond kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verslechterende veranderingen in de gezondheid van het dier voor wie het Artikel bestemd is, ten gevolge van het gebruik van de producten, indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik en/of menging met andere producten van derden.
9. De Klant draagt er uitsluitend zelf de verantwoordelijkheid voor dat de door de Klant bestelde Artikelen geschikt zijn van de door hem gewenste toepassing(en).
10. De op de internetsite vermelde gewichten, maten en aanbevelingen zijn uitsluitend als indicatie bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De aansprakelijkheid van Voergezond is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling.
11. Indien en voor zover op Voergezond al aansprakelijkheid mocht rusten, zal Voergezond uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van bewuste roekeloosheid en opzet van Voergezond.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van een Artikel gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met Voergezond verschuldigd is, volledig heeft voldaan, daaronder tevens begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.
2. De Klant mag een Artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11. Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Voergezond in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mede te delen en zonder dat Voergezond gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht van Voergezond wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

Artikel 12. Persoonsgegevens
1. Voergezond gebruikt de persoonsgegevens van de Klant voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst van koop op afstand en voor relatiebeheer. Voergezond neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
2. De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Voergezond. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe ontwikkelingen en producten van Voergezond.
3. Indien nodig worden de Klantgegevens gedeeld met transporteurs/postdiensten.

Artikel 13. Verjaring/verval
1. Alle rechtsvorderingen jegens Voergezond, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Artikel 14. Statiegelden en emballage
1. Statiegeld wordt afzonderlijk gespecificeerd. Behoudens eenmalige emballage wordt door Voergezond geleverde emballage, vaten, pallets en dergelijke steeds statiegeld berekend.
2. Voergezond is verplicht om tegen de inlevering van naar zijn oordeel onbeschadigde emballage het daarvoor betaalde statiegeld te retourneren, een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Daarbij kan Voergezond een zekere som bedingen als vergoeding voor gemaakte behandelingskosten van de emballage.
3. De Klant zorg ervoor dat de emballage in nette staat wordt aangeleverd. Hieronder wordt verstaan dat emballage schoon, droog, onbeschadigd en compleet dient te zijn. Indien dat niet het geval is kan Voergezond hiervoor kosten in rekening brengen voor de Klant. Deze kosten bedragen minimaal het statiegeldbedrag.
4. Emballage blijft eigendom van Voergezond, mits de Klant overgaat tot koop van de emballage. Wanneer emballage niet wordt teruggebracht binnen 12 maanden, mag Voergezond er van uitgaan dat de Klant de emballage wil kopen en mag er daarvoor een factuur worden gestuurd. Wil de Klant de emballage niet kopen, dan dient de Klant op eigen kosten er zorg voor te dragen dat de emballage binnen 1 week na het ontvangen van de factuur wordt teruggestuurd naar Voergezond.

Artikel 15. Slotbepalingen.
1. Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen effect op het bindend zijn van de overige bepalingen.
2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Voergezond in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Voergezond vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
3. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
5. Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden door Voergezond worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.
6. Voergezond erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de Klant dit eveneens.

Artikel 16. Diversen
1. Voergezond Artikelen dienen koel, donker en droog en in een gesloten verpakking bewaard te worden.
2. Van de Voergezond voeders, supplementen, oliën en zalven zijn na meerjarige onderzoeken in de aangegeven doseringen geen bijwerkingen bekend. Het is echter nooit uit te sluiten dat in zeer zeldzame gevallen bij sommige paarden overgevoeligheidsreacties kunnen optreden voor één van de ingrediënten. Voergezond is op hiervoor directe of indirecte wijze niet aansprakelijk.
3. In de Voergezond Artikelen zitten geen ingrediënten die kunnen leiden tot positieve dopingsresultaten onder het FEI reglement. Echter nationale federaties kunnen andere opvattingen hebben over het gebruik van voedingsstoffen. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om niet deel te nemen aan wedstrijden met stoffen die op de verboden lijst staan. Een algemene ingrediëntenlijst is op te vragen bij Voergezond.
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN